Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - 4 bar nabi +wahi -- sunnan ibn e maja.pdf
    2 - 4 bar nabi _Sahih_Muslim_6.pdf